Naslovnica DRUŠTVO Krenula inventarizacija ugroženih vrsta zapadne Hercegovine

Krenula inventarizacija ugroženih vrsta zapadne Hercegovine

Podijeli objavu

Udruga “Uzor” iz Mostara od travnja 2021. godine provodi istraživanje flore i faune na području zapadne Hercegovine.

Aktivnosti se provode u sklopu projekta „Inventarizacija, kartiranje, prikupljanje i analiza podataka o vrstama i stanišnim tipovima zapadne Hercegovine” koji je pokrenut s ciljem očuvanja vrsti flore i sorti faune zapadne Hercegovine koje se nalaze na Crvenim listama flore i faune BiH.

Projekt je financirao Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a tijekom projekta je proveden rad na literarnom istraživanju ugroženih vrsta koje se nalaze na području zapadne Hercegovine, s ciljem  njihove inventarizacije i kartiranja.

Cilj ove aktivnosti je stvaranje osnovnih preduvjeta za procjenu statusa geomorfolokaliteta u zapadnoj Hercegovini i geomorfološkog resursa za korištenje u geoedukacijske i geoturističke svrhe.

Literarnim istraživanjima je utvrđeno kako su na analiziranom području do sada zabilježene slijedeće ugrožene vrste : Adiantum capillus veneris L., Cynoglossum columnae Ten., Cyclamenneapolitanum Ten., Astragalus illyricus Bcrnh., Cerinthe lamprocarpa Murb., Celsia orientalis L., Periploca graeca L., Campanula portenschlagiana Roem.et Schult., Reichardia macrophylla Vis. et Panč, Asphodelus microcarpus Vivo, Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. Ex Spreng, Hermodactylus tuberosus (L.) Mill., Gladiolus illyricus W. D. J. Koch, Proteus anguinus Laurenti, 1768, Salvia bertolonii Vis., Centaurea tuberosa Vis., Charaxes jasius (Linnaeus, 1767), Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758), Thelypteris palustris Schott, Aristolochia rotunda L., Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salsb.) Baker, Crocus tommasinianus Herb., Paeonia corallina Retz., Genista sylvestris Scop. subsp. dalmatica (Bartl.) Lindb., Scabiosa delminiana Abadžić, Campanula velebitica Borbás i Edraianthus dalmaticus (A.DC.) A.DC.

Ovo je ukupno 27 rijetkih ili ugroženih vrsta različitog stepena ugroženosti.

Determinirani su i sljedeći tipovi staništa: Šume makedonskog cera 9250, Istočno-submediteranski suhi travnjaci 62A0 te Sedrene kaskade na kraškim rijekama u Dinaridima 32A0, a kroz projekt se planira provesti više terenskih istraživanja s ciljem detaljnije analize rasprostranjenosti ugroženih vrsta na području zapadne Hercegovine.

Projekt će se odvijati kroz nekoliko grupa aktivnosti tijekom dvanaest mjeseci, a ukupna vrijednost iznosi 56.000,00 KM, a po završetku projekta planira se kreirati publikacija u kojoj će se opisati ugrožene vrste te unijeti podaci o njihovoj rasprostranjenosti i stupnju ugroženosti, te će se kreirati digitalni registar s ciljem lakšeg dijeljenja podataka namijenjenih za potrebe budućih istraživanja i obrazovanja.

Podijeli objavu