Naslovnica DRUŠTVO Održana sjednica Općinskog vijeća Čitluk

Održana sjednica Općinskog vijeća Čitluk

Podijeli objavu

Peta sjednica Općinskog vijeća Čitluk održana je jučer u Maloj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk. Na jučerašnjoj sjednici Vijeće je usvojilo Odluku o usvajanju ostvarenja Proračuna općine Čitluk u 2016. godini, Odluku o prijevozu učenika osnovnih škola na području općine Čitluk, Plan aktivnosti borbe protiv korupcije u općini Čitluk 2017. – 2021. i niz drugih akata.

Planom Proračuna za 2016. godinu, prihodi i primici su planirani u iznosu od 7.107.000,00 KM te su isti ostvareni 103,09% što iznosi 7.326.760,19 KM.

S druge strane, u Planu Proračuna za 2016.godinu tekući i kapitalni rashodi planirani su u iznosu od 7.107.000,00 KM, od toga tekuća pričuva 10.000,00 KM, a ostvarenje je 100,25% ili 7.124.629,06 KM.

Vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na 5. sjednici usvojili su Odluku o prijevozu učenika osnovnih škola na području općine Čitluk. Ovom odlukom utvrđuju se: način prijevoza učenika, uvjeti i način korištenja besplatnog prijevoza učenika osnovnih škola na području općine Čitluk, prijevoz učenika sa posebnim potrebama u specijaliziranu osnovnu školu u Mostaru i linije za ugovoreni prijevoz učenika na području općine Čitluk. Vijećnici su navedenu odluku osvojili jednoglasno.

Nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće Čitluk dalo je suglasnost na Pravilnik o uvjetima, načinu i visini pristojbe za priključenje na javnu kanalizaciju. Spomenutim Pravilnikom uređuje se postupak priključenja na objekte i uređaje sustava javne odvodnje otpadnih voda na području općine Čitluk, a na poseban način: obveze korisnika i davatelja usluga kod postupka priključenja, tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, rokovi za priključenje i naknada za priključenje.

Također, vijećnici su donijeli Plan aktivnosti borbe protiv korupcije u općini Čitluk 2017. – 2021. Riječ je o planu koji za strateške ciljeve ima:
–  unaprijediti stupanj odgovornosti i profesionalizma rada općinske uprave;
– poboljšati postupak planiranja, donošenja i provođenja akata i programa na transparentan način i uz način sudjelovanja;
– unaprijediti sustave unutarnje i vanjske kontrole/revizije rada;
– jačanje integriteta općinske uprave , uvođenje i primjena etičkih standarda;
– stvaranje poticajnog okruženja za sudjelovanje civilnog i privatnog sektora u aktivnostima općinske uprave;
– monitoring i evaluacija lokalnog akcijskog plana.

U okviru svakog od strateških ciljeva definiranih Planom utvrđene su mjere i aktivnosti, nositelji aktivnosti, rokovi za realizaciju i pokazatelji postignutih rezultata.

Na prijedlog vijećnika Saše Grgića i Drage Vasilja, razmatrane su izmjene i dopune Odluke o visini naknada za vijećnike Općinskog vijeća Čitluk. Predlagači su predložili da se naknade vijećnika smanje na 1 KM, s izuzetkom vijećnika koji nemaju zasnovan radni odnos, a o ovom prijedlogu vijećnici su se izjašnjavali tajnim glasovanjem, prilikom kojeg su samo tri vijećnika podržala prijedlog za smanjenje naknada.

Izvješća o radu u 2016. godini ustanova kojima su na čelu na 5. sjednici Općinskog vijeća Čitluk vijećnicima su prezentirali Zdenko Markota, ravnatelj Centra za socijalni rad, i Radmila Jakiša, ravnateljica Gradske ljekarne Čitluk.  Oba izvješća su dobila jednoglasnu potporu vijećnika.

Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk imenovani su članovi: Odbora za Kodeks ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika u Općinskom vijeću Čitluk i članovi Odbora za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk.

U  Odbor za Kodeks ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika u  Općinskom vijeću Čitluk imenovani su Ilija Šego, Marina Zubac, Dragan Kozina, Ivana Grbavac, Antonija Rotim.

U  Odbor za nadzor nad realizacijom Strategije razvitka općine Čitluk  imenovani su Danijel Ćavar,   Mario Milićević, Jure Džida, Pero Selak, Slaven Markota,  Franjo Primorac i Ivan Stojić .