Naslovnica SERVISNE INFORMACIJE Vozači oprez! Počeli radovi na rekonstrukciji ove ceste na ulazu u Mostar

Vozači oprez! Počeli radovi na rekonstrukciji ove ceste na ulazu u Mostar

Podijeli objavu

Nakon što su Grad Mostar, kao naručitelj i „KTM BRINA“ – JV KTM BRINA & GRAĐEVINAR iz Posušja, kao izvođač radova, potpisali Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji prometnice u Rodoču, dionica Čekrk-križanje za Aluminij – l faza, u srijeda 22.2. 2023. započeli su građevinski radovi na rekonstrukciji prometnice.

Preduvjet za ovaj projekt bila je provedba javne nabavke vodovodnog materijala jer se mora prije izvršiti zamjena azbestnih cijevi.

Projektnu dokumentaciju izradila „GEO-DATA“ d.o.o iz Mostara. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.339.794 KM, s PDV-om 1.567.559 KM (milijun petsto šezdeset sedam tisuća petsto pedeset devet konvertibilnih maraka). Rok za izvođenje radova je 45 dana od uvođenja izvođača radova u posao.

Garantni rok za izvedene radove je dvije godine, a rok za rasvjetna tijela, koja će biti ugrađena, iznosi pet godina.

Inače, projekt je rađen kao modernizacija postojeće asfaltne ceste, a dionica koja je predmet ove projektne dokumentacije počinje na izlazu iz budućeg kružnog raskrižja kod svadbenog salona Venera sa izlaznim krakom i u duljini od 1,10 km ide koridorom postojeće trase do raskrižja za Aluminij i most gdje se nalazi postojeće privremeno uređenje raskrižja kao kružno raskrižje. Cesta je projektirana cijelim tokom trase u širini gabarita 2×3,25 + 1×3,00 kao građevinska širina ceste koja ukupno iznosi 9,50m’ sa nogostupima obostrano projektiranim u širini od 1,60m’.

Na prometnici predviđena su križanja na odvojcima za naselja kao “T” križanja sa potrebnim radijusima. Sva križanja trebaju biti sanirana i izvedena u minimalnoj dužini 10-20 m od ruba kolnika. Gabarit novo projektirane prometnice sačinjavaju: kolničke trake 3×2,75 m’; rubne trake 4×0,25 m; proširenje trake za smještaj razdjelnih otoka u raskrižju 0,50 m i nogostup širine lijevo i dijelom desno po 1,60m’.
Sustav odvodnja oborinskih voda s platoa prometnice – kolnika, nogostupa i dijela šireg pojasa uz prometnicu, koji gravitira prema prometnici, riješen je preko sakupljanja vode u rigole, zatim u slivnike, te dalje odvod vode preko novo-projektirane oborinske kanalizacije u prijemnik –rijeka Neretva.

Temeljem projektnog zadatka, kao i primjenom tehničke i zakonske regulative, za projektiranje prometnica predviđa se i rješenje svih oborinskih voda sa prometnice, kao i užeg dijela pojasa oko prometnice koji gravitira prema toj prometnici. Za rješenje odvodnje sa prometnice previđen je sljedeći sustav: sustav slivnika za prikupljanje vode sa prometnice i dijela okolne slivne površine, koji podrazumijeva slivnik i spojna kanalizacijska cijev na kanalizacijski kolektor, – glavni kanalizacijski kolektor u duljini od 1567,65 m, – sustav za pročišćavanje oborinske vode – separator masti i ulja, – ispust u recipient.

Ukupna duljina glavnog voda je 1567,65 m. Kolektor se proteže cijelom novo projektiranom dionice ceste do čvorišta – kružnog toka kod Avijatičarskog mosta, a zatim trasa skreće prometnicom do mosta, gdje je ispust u rijeku Neretvu.

Reguliranje prometa u rodočkoj cesti riješena je postavljanjem vertikalne i iscrtavanjem horizontalne signalizacije. Dužina prometnice koja je obuhvaćena rekonstrukcijom i postavljanjem signalizacije iznosi 1100m’. prometnica ima tri prometne trake po 3,25m’. U smjeru Mostara sa desne strane širina nogostupa iznosi 1,60m’ a dijelom sa lijeve strane nogostup je iste širine. Najveća dopuštena brzina određena je znakom i iznosi 40km/h. Na čitavoj dionici ceste zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje.

Na prometnici je predviđeno postaviti vertikalne prometne znakova i iscrtati horizontalnu signalizaciju a sve prema predloženom tehničkom rješenju. Na prometnici je predviđeno postavljanje dva autobusna stajališta. Reguliranje prometa u rodočkoj cesti riješena je postavljanjem vertikalne i iscrtavanjem horizontalne signalizacije.

Dužina prometnice koja je obuhvaćena rekonstrukcijom i postavljanjem signalizacije iznosi 1100m’. prometnica ima tri prometne trake po 3,25m’. U smjeru Mostara sa desne strane širina nogostupa iznosi 1,60m’ a dijelom sa lijeve strane nogostup je iste širine. Najveća dopuštena brzina određena je znakom i iznosi 40km/h. Na čitavoj dionici ceste zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje. Na prometnici je predviđeno postaviti vertikalne prometne znakova i iscrtati horizontalnu signalizaciju a sve prema predloženom tehničkom rješenju. Na prometnici je predviđeno postavljanje dva autobusna stajališta.

Također, Izvođač radova izraditi će plan regulacije prometa koji će omogućiti sigurno i efikasno odvijanje prometa prilikom izvođenja radova a također i sigurnost radnika koji izvode radove.

Grad Mostar

Podijeli objavu