Naslovnica POLJOPRIVREDA FBiH: Objavljen Program utroška 87 milijuna KM za poticaje u poljoprivredi

FBiH: Objavljen Program utroška 87 milijuna KM za poticaje u poljoprivredi

Podijeli objavu

Na 259. sjednici održanoj u Sarajevu 18.03.2021. godine, Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 87.000.000,00 KM.

Mjere novčanih podrški koje su predviđene u Programu za 2021. godinu doprinose ispunjavanju ciljeva unapređenja poljoprivredne proizvodnje, jačanja konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu, povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Usvajanju Programa prethodila je opsežna javna rasprava u sklopu koje je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaprimilo veliki broj sugestija, prijedloga i komentara na nacrt programa. Održani su sastanci sa odborima za poljoprivredu oba doma Parlamenta Federacije BiH, nadležnim županijskim ministarstvima, predstavnicima saveza i udrugama poljoprivrednika. U skladu s tim, povećana su sredstva za biljnu proizvodnju te ove godine iznose 13.330.000,00 KM. Za animalnu proizvodnju je predviđen iznos od 56.200.000,00 KM.

Pored Modela podrške proizvodnji, od ukupnih sredstava Programa podrški za 2021. godinu, iznos od 14.050.000,00 KM je predviđen za Model ruralnog razvoja, koji za cilj ima sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja Federacije BiH. U okviru ovog modela potiču se investicije u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata, u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, nabavku visokokvalitetne rasplodne stoke i podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda.

Iznos od 2.000.000,00 KM predviđen je ovogodišnjim Programom za podršku investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije koje kreditira Razvojna banka preko kreditne linije za poljoprivredu.

Za model ostalih vrsta podrški predviđen je iznos od 2.920.000,00 KM. Ova sredstva će se koristiti za sufinanciranje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za nove obrte, financiranje izrade Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, Operativnog programa razvoja zadrugarstva, podršku opremanju laboratorija i veterinarskih organizacija, sufinanciranje osiguranja od šteta u poljoprivredi, podršku organizovanju stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova te sufinanciranje izlaganja na sajmovima. Određena su i sredstva za sufinanciranje organiziranja poljoprivrednika, aktivnosti poljoprivrednih zadruga i gospodarskih društava za povezivanje ponude obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrta sa područja Federacije BiH i otkup njihovih proizvoda s ciljem njihove prodaje, prerade ili izvoza – priopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu”

Brotnjo.info

Podijeli objavu